Samsung, Apple và 'tiểu tam' LG: 'Mối tình' tay ba trị giá hàng tỷ USD đầy ân oán

Samsung, Apple và
Theo: T.Dương
Thể loại: Khoa Học Công Nghệ
Apple cần Samsung để sản xuất điện thoại, đồng thời Samsung cũng phải ủng hộ đối thủ nếu không muốn mất đi nguồn doanh thu khổng lồ. Nhưng “táo khuyết” hẳn sẽ không để mình quá phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Samsung - Apple: Ghét của nào trời trao của ấy!33e9và Apple hiện là hai gã khổng lồ công nghệ di động lớn nhất hành tinh. Và cũng dễ hiểu nếu cả hai đều chẳng ưa gì nhau. Họ ra sức tranh giphiÃÂên báúãn máûÃÂi ÃÂÃÂáûÃÂu cáûàgáúïng tráûànÃÂên ÃÂðu viáûÃÂt hÃÂán tháúÿ háûàcÃÂé vÃÂà hÃÂán cáúã ÃÂÃÂáûÃÂi tháûç.

NhÃÂðng "ghÃÂét cáûça nÃÂào tráûÃÂi trao cáûça áúÃÂ¥y", cáú÷p ÃÂÃÂÃÂôi nÃÂày váúën buáûÃÂc lÃÂòng pháúãi "yÃÂêu nhau", háûàtráûã nhau náúÿu khÃÂông muáûÃÂn báûàbáûàláúái phÃÂía sau. Sau nháûïng láúçn kiáûÃÂn cÃÂáo, ra tÃÂòa, Samsung hiáûÃÂn váúën lÃÂà máûÃÂt trong nháûïng nhÃÂà cung cáúÃÂ¥p láûÃÂn nháúÃÂ¥t cho Apple. ÃÂÃÂáûÃÂng tháûÃÂi, "tÃÂáo khuyáúÿt" cÃÂéng ÃÂÃÂang mang láúái nguáûÃÂn thu vÃÂô cÃÂùng láûÃÂn cho hÃÂãng ÃÂÃÂiáûÃÂn thoáúái ÃÂÃÂáúÿn táûë HÃÂàn QuáûÃÂc.

Háûçy diáûÃÂt láúën nhau

Samsung váûÃÂn lÃÂà nhÃÂà cung cáúÃÂ¥p chÃÂính cho iPhone ngay táûë nháûïng ngÃÂày ÃÂÃÂáúçu, bao gáûÃÂm báûàvi xáûí lÃÂý A-series, chip nháûàNAND flash vÃÂà cáúã DRAM. NhÃÂðng máûÃÂi quan háûàgiáûïa hai ÃÂông láûÃÂn tráûànÃÂên cÃÂÃÂng tháúóng khi Apple kiáûÃÂn Samsung vi pháúám báúñng sÃÂáng cháúÿ vÃÂào nÃÂÃÂm 2011. VáûÃÂ¥ viáûÃÂc nÃÂày ÃÂÃÂÃÂã khiáúÿn cÃÂông ty HÃÂàn QuáûÃÂc cung cáúÃÂ¥p ÃÂít linh kiáûÃÂn hÃÂán cho ÃÂÃÂáûÃÂi tÃÂác.

Ban ÃÂÃÂáúçu, "tÃÂáo khuyáúÿt" ÃÂÃÂÃÂâm ÃÂÃÂÃÂán kiáûÃÂn "nhÃÂà bÃÂên" vÃÂì cho ráúñng Samsung ÃÂÃÂÃÂã sao chÃÂép cÃÂông ngháûÃÂ, giao diáûÃÂn ngÃÂðáûÃÂi dÃÂùng, thiáúÿt káúÿ sáúãn pháúém vÃÂà vi pháúám nhiáûÃÂu quyáûÃÂn sáûàháûïu trÃÂí tuáûàcÃÂó giÃÂá tráûàcáûça mÃÂình.

Samsung, Apple vÃÂà tiáûÃÂu tam LG: MáûÃÂi tÃÂình tay ba tráûàgiÃÂá hÃÂàng táû÷ USD ÃÂÃÂáúçy ÃÂân oÃÂán - áúânh 1.

DÃÂù phÃÂán quyáúÿt ÃÂÃÂáúçu tiÃÂên cÃÂông nháúín chiáúÿn tháúïng cáûça nhÃÂà sáúãn xuáúÃÂ¥t Máûù nhÃÂðng hÃÂàng loáúát cÃÂác khÃÂáng cÃÂáo, kiáûÃÂn ngÃÂðáûãc láúën nhau ÃÂÃÂÃÂã ÃÂÃÂáúéy váûÃÂ¥ viáûÃÂc lÃÂên tÃÂòa ÃÂán táûÃÂi cao vÃÂà kÃÂéo dÃÂài suáûÃÂt 7 nÃÂÃÂm.

Theo phÃÂán quyáúÿt vÃÂào thÃÂáng 5/2018, tÃÂòa ÃÂán báúïc California ÃÂÃÂÃÂã yÃÂêu cáúçu Samsung tráúã cho Apple 539 triáûÃÂu USD tiáûÃÂn thiáûÃÂt háúái. Thay vÃÂì tiáúÿp táûÃÂ¥c khÃÂáng cÃÂáo, cáúã hai cÃÂông ty ÃÂÃÂáûÃÂng ÃÂý tháûÃÂa thuáúín váûÃÂi nhau ÃÂÃÂáûàcháúÃÂ¥m dáûét váûÃÂ¥ kiáûÃÂn.

Theo nhiáûÃÂu chuyÃÂên gia, tiáûÃÂn báúác khÃÂông pháúãi lÃÂà váúÃÂ¥n ÃÂÃÂáûÃÂ. SáûàtiáûÃÂn pháúát ÃÂÃÂÃÂðáûãc ÃÂÃÂÃÂða ra cÃÂéng cháûàlÃÂà máûÃÂt pháúçn ráúÃÂ¥t nháûàso váûÃÂi doanh thu kháûÃÂng láûàcáûça Samsung. NhÃÂð chuyÃÂên gia Bryan Love táûëng nÃÂói, trong máûÃÂt ngÃÂành cÃÂông nghiáûÃÂp táûÃÂn táúái sáûñ cháûÃÂng chÃÂéo, nÃÂái cÃÂó quÃÂá nhiáûÃÂu cÃÂông ty náúïm giáûï nháûïng báúãn quyáûÃÂn quan tráûÃÂng khÃÂác nhau trÃÂên cÃÂùng máûÃÂt thiáúÿt báûà(riÃÂêng chiáúÿc ÃÂÃÂiáûÃÂn thoáúái nháûàbÃÂé cÃÂéng cháûéa táûÃÂi 250.000 báúñng sÃÂáng cháúÿ), thÃÂì kiáûÃÂn cÃÂáo lÃÂà vÃÂé khÃÂí háûçy diáûÃÂt láúën nhau.

Samsung vÃÂà Apple ÃÂÃÂÃÂã cÃÂó máûÃÂt quyáúÿt ÃÂÃÂáûÃÂnh ÃÂÃÂÃÂúng ÃÂÃÂáúïn, dáûëng láúái ÃÂÃÂáûàngáûëng lÃÂàm táûÃÂn thÃÂðÃÂáng nhau. ÃÂÃÂáú÷c biáûÃÂt lÃÂà khi cáúã hai váúën ÃÂÃÂang trong máûÃÂi quan háûàlÃÂàm ÃÂÃÂn khÃÂá máúít thiáúÿt.

Báúït tay lÃÂàm hÃÂòa

Sau khi váûÃÂ¥ kiáûÃÂn ÃÂÃÂÃÂðáûãc ÃÂÃÂi ÃÂÃÂáúÿn káúÿt thÃÂúc, nÃÂÃÂm 2018, Samsung tiáúÿp táûÃÂ¥c tráûàthÃÂành nhÃÂà cung áûéng chÃÂính cho Apple máûÃÂt láúçn náûïa, bao gáûÃÂm nháûïng báûàpháúçn ÃÂÃÂáúït nháúÃÂ¥t nhÃÂð báúãng hiáûÃÂn tháûàvÃÂà báûànháûà(flash NAND vÃÂà DRAM).

BáûànháûÃÂ: Samsung lÃÂà nhÃÂà cung cáúÃÂ¥p chip nháûàflash NAND láûÃÂn nháúÃÂ¥t, chiáúÿm hÃÂán máûÃÂt pháúçn ba tháûàpháúçn toÃÂàn cáúçu. VáûÃÂi ráúÃÂ¥t nhiáûÃÂu hoáúát ÃÂÃÂáûÃÂng kinh doanh, Samsung ÃÂÃÂÃÂã cÃÂó ÃÂÃÂáûç kháúã nÃÂÃÂng ÃÂÃÂáûàÃÂÃÂÃÂáp áûéng cÃÂác yÃÂêu cáúçu cáûça Apple táûë nháûïng nÃÂÃÂm trÃÂðáûÃÂc, theo bÃÂáo cÃÂáo cáûça ETNews. Trong iPhone 7 (32 GB), nháûïng linh kiáûÃÂn nÃÂày chiáúÿm hÃÂán máûÃÂt pháúçn tÃÂð giÃÂá tráûàcáûça táûÃÂng hÃÂóa ÃÂÃÂÃÂán váúít liáûÃÂu (219,80 USD), theo dáûï liáûÃÂu táûë IHS Markit.

NÃÂÃÂm 2014, Samsung ÃÂÃÂÃÂã rÃÂót 15,6 nghÃÂìn táû÷ won (14,7 táû÷ USD) vÃÂào máûÃÂt nhÃÂà mÃÂáy chip máûÃÂi áûàHÃÂàn QuáûÃÂc, khoáúãn ÃÂÃÂáúçu tÃÂð láûÃÂn nháúÃÂ¥t cho máûÃÂt nhÃÂà mÃÂáy duy nháúÃÂ¥t cáûça gÃÂã kháûÃÂng láûàcÃÂông ngháûÃÂ.

Samsung, Apple vÃÂà tiáûÃÂu tam LG: MáûÃÂi tÃÂình tay ba tráûàgiÃÂá hÃÂàng táû÷ USD ÃÂÃÂáúçy ÃÂân oÃÂán - áúânh 2.

ÃÂÃÂáûÃÂng tháûÃÂi, Samsung cáúçn máûÃÂt khÃÂách hÃÂàng láûÃÂn táúçm nhÃÂð Apple ÃÂÃÂáûàtáúín dáûÃÂ¥ng triáûÃÂt ÃÂÃÂáûàkháúã nÃÂÃÂng vÃÂà cÃÂông suáúÃÂ¥t cáûça nhÃÂà mÃÂáy. Theo bÃÂáo cÃÂáo táûë ETNews, cÃÂông ty ÃÂÃÂáúÿn táûë HÃÂàn QuáûÃÂc váúën ÃÂÃÂang tiáúÿp táûÃÂ¥c cung cáúÃÂ¥p báûànháûàflash NAND cho ÃÂÃÂáûÃÂi tÃÂác ÃÂÃÂáúçy duyÃÂên náûã Apple.

BÃÂên cáúánh ÃÂÃÂÃÂó, Apple cÃÂéng khÃÂó lÃÂòng táûë cháûÃÂi DRAM cáûça Samsung vÃÂì nÃÂó chiáúÿm ÃÂÃÂáúÿn 60% tháûàtrÃÂðáûÃÂng toÃÂàn cáúçu.

Theo Forbes 2017, doanh thu táûë cÃÂác ÃÂÃÂÃÂán hÃÂàng cung áûéng báûànháûàchip vÃÂà linh kiáûÃÂn pin cho Apple chiáúÿm 10% doanh thu thÃÂðáûÃÂng niÃÂên cáûça Samsung.

Chip A9: CÃÂùng váûÃÂi TSMC cáûça ÃÂÃÂÃÂài Loan, Samsung cÃÂéng lÃÂà nhÃÂà cung áûéng chip A9 cho ÃÂÃÂiáûÃÂn thoáúái thÃÂông minh iPhone 6s vÃÂà 6s Plus. Theo bÃÂáo cÃÂáo, khoáúãng 40% chip A9 trong iPhone 6s vÃÂà 6s plus lÃÂà cáûça Samsung. Tuy nhiÃÂên, cÃÂông ty HÃÂàn QuáûÃÂc ÃÂÃÂÃÂã ÃÂÃÂáûàmáúÃÂ¥t háûãp ÃÂÃÂáûÃÂng cung cáúÃÂ¥p cho iPhone 7 vÃÂào tay TSMC.

Samsung, Apple vÃÂà tiáûÃÂu tam LG: MáûÃÂi tÃÂình tay ba tráûàgiÃÂá hÃÂàng táû÷ USD ÃÂÃÂáúçy ÃÂân oÃÂán - áúânh 3.

MÃÂàn hÃÂình OLED: NÃÂÃÂm 2017, Apple ÃÂÃÂÃÂã ÃÂÃÂáûÃÂng loáúát cÃÂông báûàcÃÂác sáúãn pháúém máûÃÂi, bao gáûÃÂm ba iPhone: iPhone 8, iPhone 8 Plus vÃÂà iPhone X. ÃÂÃÂÃÂây cÃÂéng lÃÂà láúçn ÃÂÃÂáúçu tiÃÂên mÃÂàn hÃÂình OLED ÃÂÃÂÃÂðáûãc trang báûàcho Iphone X, trong khi iPhone 8 vÃÂà 8 Plus cÃÂó mÃÂàn hÃÂình LCD nhÃÂð cÃÂác ÃÂÃÂiáûÃÂn thoáúái trÃÂðáûÃÂc ÃÂÃÂÃÂây cáûça hÃÂãng.

Náúÿu nhÃÂð OLED khi áúÃÂ¥y lÃÂà cÃÂông ngháûàmáûÃÂi cáûça Apple thÃÂì váûÃÂi ngÃÂðáûÃÂi dÃÂùng Samsung, ÃÂÃÂiáûÃÂu nÃÂày khÃÂông cÃÂòn xa láúá. Samsung ÃÂÃÂÃÂã sáûí dáûÃÂ¥ng mÃÂàn hÃÂình OLED káûàtáûë khi ÃÂÃÂiáûÃÂn thoáúái Galaxy ÃÂÃÂáúçu tiÃÂên ra máúït cÃÂách ÃÂÃÂÃÂây 9 nÃÂÃÂm.

Samsung, Apple vÃÂà tiáûÃÂu tam LG: MáûÃÂi tÃÂình tay ba tráûàgiÃÂá hÃÂàng táû÷ USD ÃÂÃÂáúçy ÃÂân oÃÂán - áúânh 4.

Theo ÃÂÃÂÃÂánh giÃÂá táûë Jeff Kim vÃÂà Kevin Kim, nhÃÂà phÃÂân tÃÂích cáûça Hyundai Securities, hiáûÃÂn táúái, Samsung lÃÂà cÃÂông ty duy nháúÃÂ¥t sáúãn xuáúÃÂ¥t hÃÂàng loáúát vÃÂà ÃÂÃÂáûéng áûàváûàtrÃÂí sáûà1 trong tháûàtrÃÂðáûÃÂng OLED. Samsung cÃÂéng náúïm giáûï pháúçn láûÃÂn cÃÂác báúñng sÃÂáng cháúÿ cÃÂông ngháûàOLED vÃÂà chiáúÿm 97,7% sáúãn lÃÂðáûãng toÃÂàn cáúçu, tÃÂính ÃÂÃÂáúÿn thÃÂáng TÃÂð nÃÂÃÂm 2017.

VÃÂì váúíy, khÃÂông khÃÂó hiáûÃÂu khi Samsung ÃÂÃÂáúát ÃÂÃÂÃÂðáûãc tháûÃÂa thuáúín cung cáúÃÂ¥p ÃÂÃÂáûÃÂc quyáûÃÂn mÃÂàn hÃÂình OLED cho iPhone X. CÃÂác mÃÂàn hÃÂình OLED ÃÂÃÂÃÂðáûãc ÃÂðáûÃÂc tÃÂính cÃÂó giÃÂá táûë 120 ÃÂÃÂáúÿn 130 USD máûÃÂi chiáúÿc, ÃÂÃÂáúït hÃÂán nhiáûÃÂu so váûÃÂi chi phÃÂí 45-55 USD cho mÃÂàn hÃÂình LCD cáûça iPhone 7 Plus. Theo táûàWall Street Journal, Samsung kiáúÿm ÃÂÃÂÃÂðáûãc 110 USD táûë máûÃÂi chiáúÿc iPhone X ÃÂÃÂÃÂðáûãc bÃÂán ra.

VáûÃÂi ÃÂðáûÃÂc tÃÂính khoáúãng 130 triáûÃÂu chiáúÿc iPhone X trong 2 nÃÂÃÂm, cÃÂó tháûàÃÂðáûÃÂc tÃÂính khoáúãn tiáûÃÂn Samsung thu váûàlÃÂên táûÃÂi 14 táû÷ USD.

CÃÂó tháúÿ tháúÃÂ¥y, Samsung vÃÂà Apple ÃÂÃÂáûÃÂu ÃÂÃÂÃÂã tráûàthÃÂành máûÃÂt pháúçn khÃÂông tháûàthiáúÿu cáûça nhau. Apple cáúçn Samsung trong chuáûÃÂi cung áûéng linh kiáûÃÂn. VÃÂà ngÃÂðáûãc láúái, dÃÂù lÃÂà ÃÂÃÂáûÃÂi tháûç, hÃÂãng cÃÂông ngháûàHÃÂàn QuáûÃÂc cÃÂéng váúën pháúãi áûçng háûàhoáúát ÃÂÃÂáûÃÂng kinh doanh cáûça ÃÂÃÂáûÃÂi tháûç náúÿu khÃÂông muáûÃÂn máúÃÂ¥t ÃÂÃÂi máûÃÂt trong nháûïng khÃÂách hÃÂàng láûÃÂn nháúÃÂ¥t.

"TiáûÃÂu tam" LG

Linh kiáûÃÂn táûë Samsung giáûÃÂng nhÃÂð máûÃÂt pháúçn cÃÂá tháûàkhÃÂông tháûàthiáúÿu ÃÂÃÂáûÃÂi váûÃÂi nháûïng chiáúÿc iPhone, ÃÂÃÂiáûÃÂu nÃÂày khiáúÿn "tÃÂáo khuyáúÿt" cÃÂó kháúã nÃÂÃÂng pháúãi ÃÂÃÂáûÃÂi máú÷t váûÃÂi nhiáûÃÂu ráûçi ro trong tÃÂðÃÂáng lai, liÃÂên quan ÃÂÃÂáúÿn cáúã tÃÂình hÃÂình kinh táúÿ, chÃÂính tráûàtoÃÂàn cáúçu.

Apple nháúín tháûéc ÃÂÃÂÃÂðáûãc ÃÂÃÂiáûÃÂu ÃÂÃÂÃÂó vÃÂà ÃÂÃÂang ÃÂÃÂi tÃÂìm nháûïng máûÃÂi "lÃÂðÃÂáng duyÃÂên" máûÃÂi. BÃÂên cáúánh máûÃÂt sáûànhÃÂà sáúãn xuáúÃÂ¥t linh kiáûÃÂn hÃÂàng ÃÂÃÂáúçu táûë ÃÂÃÂÃÂài Loan, LG cÃÂéng may máúïn ÃÂÃÂáúát ÃÂÃÂÃÂðáûãc máûÃÂt tháûÃÂa thuáúín giÃÂá tráûÃÂ.

Samsung, Apple vÃÂà tiáûÃÂu tam LG: MáûÃÂi tÃÂình tay ba tráûàgiÃÂá hÃÂàng táû÷ USD ÃÂÃÂáúçy ÃÂân oÃÂán - áúânh 5.

NÃÂÃÂm 2018, Apple ÃÂÃÂÃÂã thÃÂông bÃÂáo cháûÃÂn LG Display lÃÂà nhÃÂà cung cáúÃÂ¥p mÃÂàn hÃÂình OLED tháûé hai, pháûÃÂ¥c váûÃÂ¥ cho dÃÂòng iPhone tiáúÿp theo. ÃÂÃÂáûÃÂng thÃÂái nÃÂày lÃÂà bÃÂðáûÃÂc ÃÂÃÂi rÃÂõ rÃÂàng nháúÃÂ¥t cho tháúÃÂ¥y máûÃÂ¥c tiÃÂêu giáúãm pháûÃÂ¥ thuáûÃÂc vÃÂào ÃÂÃÂáûÃÂi tÃÂác Samsung cáûça nhÃÂà sáúãn xuáúÃÂ¥t Máûù.

ÃÂÃÂáûÃÂng tháûÃÂi, háûãp ÃÂÃÂáûÃÂng ÃÂÃÂÃÂðáûãc cho lÃÂà sáúý giÃÂúp doanh thu táûë mÃÂàn hÃÂình cáûça LG tÃÂÃÂng 10%. Tuy nhiÃÂên, dÃÂây chuyáûÃÂn sáúãn xuáúÃÂ¥t váúën ÃÂÃÂang hoÃÂàn thiáûÃÂn, LG sáúý chÃÂða tháûàcung cáúÃÂ¥p mÃÂàn hÃÂình cho Apple cho ÃÂÃÂáúÿn trÃÂðáûÃÂc nÃÂÃÂm 2020.

Táúám káúÿt

Samsung lÃÂà máûÃÂt cÃÂông ty ÃÂÃÂiáûÃÂn táûí tÃÂích háûãp theo chiáûÃÂu dáûÃÂc, láûãi tháúÿ cáûça nÃÂó ÃÂÃÂáúÿn táûë sáûéc máúánh táûÃÂng háûãp cáûça cÃÂác thiáúÿt báûàcáúçm tay vÃÂà linh kiáûÃÂn. VáûÃÂi nháûïng nhÃÂà mÃÂáy sáúãn xuáúÃÂ¥t quy mÃÂô kháûÃÂng láûàtáúái áúän ÃÂÃÂáûÃÂ, Máûù, HÃÂàn QuáûÃÂc, Samsung táúáo ra nhiáûÃÂu linh kiáûÃÂn hÃÂán cáúã sáûàÃÂÃÂiáûÃÂn thoáúái thÃÂông minh nÃÂó táúáo ra vÃÂà cáúçn ngÃÂðáûÃÂi mua láûÃÂn nhÃÂð Apple.

Apple pháûÃÂ¥ thuáûÃÂc vÃÂào nhiáûÃÂu nguáûÃÂn, nhÃÂðng háûàcÃÂéng cáúçn máûÃÂt nhÃÂà cung cáúÃÂ¥p ÃÂÃÂÃÂáng tin cáúíy cÃÂó tháûàtáúáo ra cÃÂác linh kiáûÃÂn cháúÃÂ¥t lÃÂðáûãng cao váûÃÂi sáûàlÃÂðáûãng láûÃÂn nhÃÂð Samsung.

BáûÃÂi váúíy, báúÃÂ¥t cháúÃÂ¥p nháûïng cuáûÃÂc chiáúÿn phÃÂáp lÃÂý hay ÃÂân oÃÂán quÃÂá kháûé, hai hÃÂãng ÃÂÃÂiáûÃÂn thoáúái nÃÂày váúën cáúçn xÃÂây dáûñng máûÃÂi quan háûàháûãp tÃÂác máúít thiáúÿt. DÃÂù ÃÂÃÂÃÂã tÃÂìm ÃÂÃÂáúÿn ngÃÂðáûÃÂi máûÃÂi nhÃÂð LG thÃÂì trong tÃÂðÃÂáng lai gáúçn, Samsung váúën sáúý lÃÂà ngÃÂðáûÃÂi ÃÂÃÂáûÃÂng hÃÂành quan tráûÃÂng vÃÂà láûÃÂn nháúÃÂ¥t cáûça hÃÂãng cÃÂông ngháûànÃÂðáûÃÂc Máûù.àDuyÃÂên náûã chÃÂða háúÿt, cáúã hai ÃÂông láûÃÂn sáúý cÃÂòn tiáúÿp táûÃÂ¥c báúït tay nhau trong khi váúën náûàláûñc vÃÂðáûãt lÃÂên ÃÂÃÂáûÃÂi phÃÂðÃÂáng trÃÂên con ÃÂÃÂÃÂðáûÃÂng tráûàthÃÂành bÃÂá cháûç.


Bầu khí quyển của Trái Đất thay vì 5 lớp thì vẫn còn một lớp nữa mà bạn chưa hề biết tới

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Bầu khí quyển của Trái Đất thay vì 5 lớp thì vẫn còn một lớp nữa mà bạn chưa hề biết tới
Nó có thể là khó tin, nhưng đối với một phần nào đó của bầu khí quyển, nghiên cứu khoa học vẫn chưa được thực hiện.

Sẽ thế nào khi rau được trồng trong nhà máy, bằng robot, AI và thế hệ nông dân 4.0?

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Sẽ thế nào khi rau được trồng trong nhà máy, bằng robot, AI và thế hệ nông dân 4.0?
Hơn 1.600 công ty khởi nghiệp đã đầu tư 1,8 tỷ USD vào các nông trại thẳng đứng trong vòng 1 thập kỷ qua.

Thuộc hệ “chăm săn sale” phải nằm lòng chiêu này, vừa sắm được hàng ngon vừa bảo toàn lương đầu tháng!

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Thuộc hệ “chăm săn sale” phải nằm lòng chiêu này, vừa sắm được hàng ngon vừa bảo toàn lương đầu tháng!
Cứ mỗi dịp đầu tháng, các chương trình giảm giá khởi động thì cũng là lúc các tín đồ mua sắm khoe chiến tích săn sale và chia sẻ cách mua thế nào được hưởng được lợi nhiều nhất.

Warner Bros. hé lộ loạt chi tiết mới trong Godzilla vs. Kong: Hết đánh trên bờ lại lôi nhau xuống biển, chắc chắn có kẻ bại trận, không có chuyện giảng hòa

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Warner Bros. hé lộ loạt chi tiết mới trong Godzilla vs. Kong: Hết đánh trên bờ lại lôi nhau xuống biển, chắc chắn có kẻ bại trận, không có chuyện giảng hòa
Được biết, tổng thời lượng các phân cảnh đối đầu giữa Godzilla và Kong sẽ lên đến gần 20 phút trong bom tấn này, dự kiến ra mắt vào ngày 31/3 tới đây.

Chính xác thì B.1.1.7 là "dòng", "biến chủng" hay "biến thể" của virus SARS-CoV-2?

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Chính xác thì B.1.1.7 là "dòng", "biến chủng" hay "biến thể" của virus SARS-CoV-2?
Các nhà sinh học rất muốn báo chí và công chúng sử dụng đúng thuật ngữ chuyên môn của họ.

TopCV - Nền tảng công nghệ tuyển dụng “sát cánh” cùng nhà tuyển dụng

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
TopCV - Nền tảng công nghệ tuyển dụng “sát cánh” cùng nhà tuyển dụng
Sự phát triển của các nền tảng tuyển dụng đang là cơ hội giúp nhà tuyển dụng tiếp cận được ứng viên dễ dàng hơn và TopCV đang là trở thành sự lựa chọn hàng đầu.

Những diễn viên từng sử dụng công nghệ trẻ hóa để “cưa sừng làm nghé” không hề giả trân trong các bom tấn của Hollywood

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Những diễn viên từng sử dụng công nghệ trẻ hóa để “cưa sừng làm nghé” không hề giả trân trong các bom tấn của Hollywood
Với công nghệ de-aging, các diễn viên sẽ được trẻ hóa một cách đơn giản hơn, chân thực hơn thay vì dành hàng tiếng đồng hồ cho khâu trang điểm và lựa chọn trang phục.

WandaVision: Lý giải về Chaos Magic, ma thuật khủng khiếp của Scarlet Witch với khả năng thay đổi bản chất thực tại

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
WandaVision: Lý giải về Chaos Magic, ma thuật khủng khiếp của Scarlet Witch với khả năng thay đổi bản chất thực tại
Tập phim mới nhất của WandaVision đã chính thức mang đến khái niệm về Chaos Magic - 1 trong những nguồn sức mạnh lâu đời và khủng khiếp nhất trong nguyên tác truyện tranh Marvel.

Thí nghiệm với hai người mất xúc giác chứng minh thế giới chúng ta đang sống không phải là thực tại ảo

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Thí nghiệm với hai người mất xúc giác chứng minh thế giới chúng ta đang sống không phải là thực tại ảo
Tất cả chúng ta không phải là những bộ não bị nhúng trong bình thủy tinh.

Warner Bros. xác nhận sẽ "đập đi xây lại" Superman, Henry Cavill sắp bị cho ra rìa?

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Warner Bros. xác nhận sẽ "đập đi xây lại" Superman, Henry Cavill sắp bị cho ra rìa?
Warner Bros. đã công bố dự án Superman reboot do J.J. Abrams sản xuất, và có thể Henry Cavill sẽ không phải cái tên cho vai chính mà họ đang nhắm đến.

Những con kênh nổi tiếng của Venice đang cạn nước: Hậu quả của biến đổi khí hậu?

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Những con kênh nổi tiếng của Venice đang cạn nước: Hậu quả của biến đổi khí hậu?
Triều cường đã rút cạn các con kênh của thành phố được mệnh danh là lãng mạn nhất châu Âu.

Zulihome - Điểm đến tin cậy cho gia đình Việt muốn mua robot hút bụi thông minh

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Zulihome - Điểm đến tin cậy cho gia đình Việt muốn mua robot hút bụi thông minh
Ngay từ khi thành lập và phát triển, Zulihome đã chứng minh được sự uy tín với khách hàng bằng việc cung cấp robot hút bụi thông minh chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng.

Mày mò tìm kiếm ở thành phố diệt vong Pompeii, các nhà khoa học sửng sốt khi khám phá ra thứ "độc nhất vô nhị" vô cùng quý giá

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Mày mò tìm kiếm ở thành phố diệt vong Pompeii, các nhà khoa học sửng sốt khi khám phá ra thứ "độc nhất vô nhị" vô cùng quý giá
Một cỗ xe ngựa 2.000 năm tuổi của người La Mã đã được phát hiện "gần như nguyên vẹn" ở ngoại ô thành phố diệt vong Pompeii.

Những sự thật thú vị và cực dị về Gollum, nhân vật độc đáo nhất của Lord of the Rings cũng như nền văn hóa đại chúng thế giới

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Những sự thật thú vị và cực dị về Gollum, nhân vật độc đáo nhất của Lord of the Rings cũng như nền văn hóa đại chúng thế giới
Ra đời vào năm 1937 dưới ngòi bút của nhà văn J. R. R. Tolkien trong bộ tiểu thuyết The Hobbit, Gollum có thể coi là 1 nhân vật cực kỳ khác biệt và trở thành nét đặc trưng ấn tượng khó phai trong vũ trụ Lord of the Rings rộng lớn.

WandaVision: Sức mạnh của Wanda là bẩm sinh, không liên quan đến Mind Stone, X-Men đang ở gần MCU hơn bao giờ hết

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
WandaVision: Sức mạnh của Wanda là bẩm sinh, không liên quan đến Mind Stone, X-Men đang ở gần MCU hơn bao giờ hết
Tập phim mới nhất của WandaVision đã hé lộ nguồn gốc sức mạnh của Wanda Maximoff, và nó không bắt nguồn từ Mind Stone như chúng ta vẫn lầm tưởng.

[CHÍNH THỨC] 9 nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí tiêm vaccine COVID-19

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
[CHÍNH THỨC] 9 nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí tiêm vaccine COVID-19
Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 nêu rõ 9 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí.

Thủ đô Anh Quốc đột nhiên thành "vương quốc chuột", to khổng lồ và nhiều gấp đôi con người: Tại sao có chuyện đó?

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Thủ đô Anh Quốc đột nhiên thành "vương quốc chuột", to khổng lồ và nhiều gấp đôi con người: Tại sao có chuyện đó?
Người London có thể sẽ sốc khi chứng kiến chuột xuất hiện ở những nơi chưa từng thấy. Lại còn là chuột khổng lồ.

Kinh dị chuyện nhà vệ sinh công cộng thời La Mã, nơi tất cả mọi người chùi chung bằng 1 cái que

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Kinh dị chuyện nhà vệ sinh công cộng thời La Mã, nơi tất cả mọi người chùi chung bằng 1 cái que
Đó là một cái que buộc bọt biển được 500 anh em truyền tay nhau chùi đến lúc hỏng thì thôi...

Điệp viên nghỉ hưu kể chuyện nghề: Hóa ra những gì chúng ta xem trên phim lâu nay thực sự tồn tại, thậm chí đôi khi còn thú vị hơn thế

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Điệp viên nghỉ hưu kể chuyện nghề: Hóa ra những gì chúng ta xem trên phim lâu nay thực sự tồn tại, thậm chí đôi khi còn thú vị hơn thế
Điệp viên chắc chắn là một trong những nghề thú vị, đặc biệt, nguy hiểm và khiến mọi người tò mò bậc nhất thế giới.

Siêu thị tại Hà Lan bị doạ tẩy chay vì bán phở Việt “fake”: Trông chẳng khác gì mì trộn, sợi vàng như nghệ, ăn kèm sốt thịt gà

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Siêu thị tại Hà Lan bị doạ tẩy chay vì bán phở Việt “fake”: Trông chẳng khác gì mì trộn, sợi vàng như nghệ, ăn kèm sốt thịt gà
Nhiều khách hàng bức xúc khi nhìn thấy món phở "quốc hồn quốc tuý" của Việt Nam bị chế tạo theo một phiên bản hoàn toàn khác, thậm chí họ còn kêu gọi tẩy chay chuỗi siêu thị này.

Bill Gates, vắc xin và những chiếc khẩu trang

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Bill Gates, vắc xin và những chiếc khẩu trang
Dù đã được tiêm vắc xin chống Covid-19 nhưng tỷ phú từ thiện Bill Gates nói rằng ông vẫn tiếp tục đeo khẩu trang, nhất là khi ở gần những người cao tuổi chưa được tiêm phòng.

"Soi" Joker của Justice League: Đổi giọng, che hình xăm để "lột xác" từ trong ra ngoài

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
"Soi" Joker của Justice League: Đổi giọng, che hình xăm để "lột xác" từ trong ra ngoài
Snyder đã hé lộ tạo hình đầu tiên về Joker trong đoạn trailer mới ra mắt. Không quá lời khi cho rằng Justice League của Snyder có cách tiếp cận hoàn toàn mới về nhân vật này. Sự lột xác này mạnh mẽ đến mức nào?

Đây là cây đinh ba của Aquaman với khả năng phóng nước cực đỉnh, dùng để rửa bát siêu sạch

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Đây là cây đinh ba của Aquaman với khả năng phóng nước cực đỉnh, dùng để rửa bát siêu sạch
Không quá bá đạo như nguyên tác truyện tranh, nhưng cây đinh ba của Aquaman này hoàn toàn có thể sử dụng để rửa bát, rửa ô tô hay đấu súng nước với bạn bè.

Bóng tối phía sau ngành công nghiệp anime tỷ USD của Nhật Bản

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Bóng tối phía sau ngành công nghiệp anime tỷ USD của Nhật Bản
Đại dịch thúc đẩy sự bùng nổ của ngành công nghiệp anime Nhật Bản. Nhưng dù khối lượng công việc và lợi nhuận của ngành tăng lên, các họa sĩ diễn hoạt vẫn nhận mức lương ít ỏi.

[Video] Hé lộ loạt kỹ xảo đỉnh cao giúp Lord of the Rings vẫn đẹp lung linh, không hề "out meta" so với phim ngày nay

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
[Video] Hé lộ loạt kỹ xảo đỉnh cao giúp Lord of the Rings vẫn đẹp lung linh, không hề "out meta" so với phim ngày nay
Dù đã 2 thập kỷ trôi qua nhưng những kỹ xảo trong bộ 3 phim The Lord of the Rings vẫn cứ là đẹp mê hồn và không hề bị lép vế so với các tác phẩm hiện tại

WandaVision: Những đoạn quảng cáo vô thưởng vô phạt, vô vị vô duyên hóa ra lại liên quan rất mật thiết đến Wanda

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
WandaVision: Những đoạn quảng cáo vô thưởng vô phạt, vô vị vô duyên hóa ra lại liên quan rất mật thiết đến Wanda
Những đoạn quảng cáo trong WandaVision có thể coi là easter egg nhỏ liên quan đến quá khứ, hiện tại và cả tương lai của nữ pháp sư quyền năng Wanda Maximoff.

Trailer Army of the Dead lên sóng: Mãn nhãn với phi vụ cướp nhà băng gay cấn giữa trung tâm đại dịch zombie

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Trailer Army of the Dead lên sóng: Mãn nhãn với phi vụ cướp nhà băng gay cấn giữa trung tâm đại dịch zombie
Dưới bàn tay của đạo diễn Zack Snyder, Army of the Dead sẽ là 1 luồng gió mới lạ cho dòng phim zombie vốn đã quá quen thuộc với khán giả thế giới.

Bí mật ẩn sau 6 chiếc ghế luôn 'cháy vé' của hãng hàng không Singapore Airlines

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Bí mật ẩn sau 6 chiếc ghế luôn cháy vé của hãng hàng không Singapore Airlines
Không phải hạng ghế thương gia, trên chiếc Airbus A350-900ULR của hãng Singapore Airline luôn có 6 chỗ ngồi được các hành khách tranh giành nhau mỗi khi đặt chỗ.

Dàn diễn viên Spider-Man hé lộ tên phần phim tiếp theo: Mỗi người 1 tiêu đề, không rõ là đang troll khán giả hay "tung thính" cho đa vũ trụ

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
Dàn diễn viên Spider-Man hé lộ tên phần phim tiếp theo: Mỗi người 1 tiêu đề, không rõ là đang troll khán giả hay "tung thính" cho đa vũ trụ
Chưa ra mắt nhưng Spider-Man 3 đã biết cách "bắt lú" fan hâm mộ rồi.

WandaVision: Cô hàng xóm thân thiện Agnes hiện nguyên hình phản diện, nhưng nhiều khả năng vẫn chưa phải trùm cuối

tinybook tinybook 7 tháng 2 tuần
WandaVision: Cô hàng xóm thân thiện Agnes hiện nguyên hình phản diện, nhưng nhiều khả năng vẫn chưa phải trùm cuối
Cú twist đến sái cổ trong tập mới nhất của WandaVision đã hé lộ Agnes thực chất chính là phù thủy Agatha Harkness, nhưng rất có thể đằng sau đó vẫn còn 1 thế lực đen tối khác đang giật dây để phá hoại cuộc đời của Wanda.
tinybook Công Nghệ Thông Tin
Chat