Có sự khác biệt lớn giữa người dùng Spotify và người dùng dịch vụ stream của Google, Apple và Amazon, và đó là tin tốt cho Spotify